Issues concerning the Desire of a New World Order

CHANNEL ISLAM INTERNATIONAL, Bringing Islam to the World and the World to You
American Free Press | America's Last Real Newspaper :
( possecasts : http://americanfreepress.net/?page_id=723 )
AMERICAN FREE PRESS
For anyone who can handle the Truth :
( mpg123 -@ http://republicbroadcasting.org/32k.pls )
REPUBLIC BROADCASTING NETWORK
into ground shaking radio that will snap your neck in odd directions :
( mplayer "mms://196.44.225.194/channel islam" on Tuesdays at 20-22 CET/2-4PM EDT/11-1PM PDT. )
THE FRENCH CONNECTION
Exposing Corruption, Informing Citizens and proclaiming Liberty :
( mpg123 http://lin1.ash.fast-serv.com:6040 )
LIBERTY NEWS RADIO
Your First Source For Reality & Honest Journalism :
( mpg123 -@ http://microeffect.purestream.net:9680/listen.pls )
RENSE.COM
The Home of Cutting Edge Talk Radio :
( mpg123 -@ http://www.oraclebroadcasting.com/48k.pls )
ORACLE BROADCASTING NETWORK
Veterans Truth Network - Truth in Media :
( mpg123 -@ http://192.240.102.133:7791/live )
VETERANS TRUTH NETWORK
All News Network - We are not CNN :
( mpg123 -@ http://50.7.71.219:7164/live )
ALLNEWS.NETWORK
Please help to get my car back :
( On July 21, 2009 my car was impounded (not by police), but by the
Dutch IRS, for failing to hand-over trumped up tax charges which my
small business could have never earned, according to my filed tax
deductions. In addition the bank account of my small business has been
impounded by the IRS as well. An important part of my business
activities involves the use of my car. The impoundment of my car can
only be explained as an outrageous attempt by the IRS to shutdown my
business by force, without a valid and sane reason.
It can be compared to those EXACTIONS reported only to happen in former
overseas colonies like India and Indonesia. The difference being that
today such exactions have moved into Western Europe and America as well
, the home countries of these old style colonialists themselves. My
conclusion is that today the old style Colonialist has started to
devour his own home country and town, through abuse of power of IRS
officials and police. )
 
For me PayPal doesn't seem to fulfill its purpose, which is collecting donations

When closing my PayPal account
my saldo was USD $1.62
on Mar 9, 2011. This is quite impossible
as since July 21, 2009 not a single
transaction has occurred on
my PayPal account.


De Fransche Revolutie door LOUIS MADELIN (Bekroond door Academie Francaise) vertaald door A. Broekhuizen, Zutphen ~ W.J.THIEME &CIE ~ MCMXXXII

Louis Madelin, "La Revolution"			 "De Fransche Revolutie"

		  		   door

				LOUIS MADELIN
			(Bekroond door Academie Francaise)

				vertaald door
				A. Broekhuizen

		   Zutphen ~ W.J.THIEME &CIE ~ MCMXXXII				INHOUD.

 Voorbericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-VII

				INLEIDING.

			FRANKRIJK IN HET JAAR 1789.

  I. De verkwistende anarchie . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
 II. De vordering der verlichting . . . . . . . . . . . . . . . 12
 III. De klassen voor de Crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 IV. De regeering in 1789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  V. De verkiezingen en de cahiers . . . . . . . . . . . . . . . 44
				___________


				EERSTE GEDEELTE.
				DE CONSTITUANTE.


				HOOFDSTUK I.

 De Staten-Generaal (Mei--Juni 1789) . . . . . . . . . . . . . . 56

De afgevaardigden te Versailles. De processie van den 4en Mei. De eerste 
zitting in de Menus Plaisirs. De Derde Stand weigert, zich te constitueren.
Onderhandelingen met de beide andere Kamers. "Die drommelsche pastoors."
"De Nationale Vergadering." De Geestelijkheid besluit, zich bij den Derden
Stand te voegen. De "Eed in de Kaatsbaan". De koninklijke zitting van den
24en Juni: De Communes weigeren te gehoorzamen. De Koning geeft toe. De
vereeninging der standen tot een lichaam. "De Revolutie is geeindigd!"


				HOOFDSTUK II.

 De veertiende Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

De troepen verzamelen zich. Het ontslag van Necker. Parijs in den zomer van
1789. De bandieten treden op. De hongersnood en de opstand. Desmoulins en het
Palais-Royal. De houding der Fransche garde-troepen. De samenkomst der 
"kiezers". De burgerij wapent zich tegen het gepeupel. De 12e Juli op het
Palais-Royal. De charges op het plein Lodewijk XV. De gebeurtenissen op den
13en. De nacht van 13 op 14 Juli. De verovering van de Bastille. De dorst
naar bloed. De 14e en 15e Juli te Versailles, de Assemblee keurt den opstand
goed. De Koning in de Assemblee. De afgevaardigden en de Koning op het 
Stadhuis. Heeft de Koning gecapituleerd?


				HOOFDSTUK III.

 De ontbinding van het Rijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

De Regeeringsloosheid. Parijs als het brandpunt van de anarchie. De moord op
Foulon en Bertier. "Was dit vergoten bloed dan wel zo zuiver?" De anarchie
op het platteland. De Groote Vrees. Algemeene verwoesting. Amtenaren vermoord.
Het plotseling opkomen van de "Communes". Haar zwakke houding tegenover den
opstand.


				HOOFDSTUK IV.

 De nacht van den vierden Augustus en de Declaratie.
   (Juli--October 1789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

De dubbele vrees van de Assemblee. "Jan zonder Land" aan het woord. De
wedijver in opofferingsgezindheid in den nacht van den 4en Augustus; de roes
is algemeen; Het Te Deum der bevoorrechte standen. De Declaratie. 
Tegenstrijdigheid van Declaratie en Constitutie. Het Beloofde Land niet
bereikt. De houding van het Hof boezemt vrees in. De neigingen van de 
Koningin. De "verraderlijke" Assemblee stemt voor het Veto. Men vat te Parijs
het plan op "naar Versailles te trekken."


				HOOFDSTUK V.

 De Octoberdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Het Vlaamsche regiment te Versailles. De gebeurtenissen van den 1en October.
De Parijsche vrouwen te Versailles; wanorderlijke tooneelen in de Assemblee.
Mounier op het Chateau. De belegering van het Chateau. De soldaten zonder
patronen. Lafayette te Versailles. "Hij vertrouwt op zijn Koning." De 
overrompeling op den 6en October. De Koningin bedreigd. De Koning gaat naar
Parijs.


				HOOFDSTUK VI.

 De Assemblee, de Clubs en de Constitutie . . . . . . . . . . . 129

"De afgevaardigden zullen zitting hebben in de Manege en de jonkers op het
Palais-Royal." De Constitueerende Vergadering, de partijen en de woordvoerders.
De Club der Jacobijnen. De kuiperijen van Mirabeau. De debatten over de
Constitutie. De Grondwet van 1789--1791. De constitutie is anarchistisch maar
ook burgerlijk getint. De Communes en de Departementen: de verbrokkeling der
oude provinciale gewesten. De val der parlementen. Het wankelend staatsgebouw.


				HOOFDSTUK VII.

 De naasting der kerkelijke goederen . . . . . . . . . . . . . . 150

Algemeene ontevredenheid. De Geestelijkheid, tot dat ogenblik de Revolutie
welgezind, keert zich thans tegen haar. De bezittingen van de Kerk. De
financiele crisis. Het voorstel van Tallyrand. De debatten. De stemming van
den 2en December 1789. De kerkelijke goederen worden tot nationaal bezit
verklaard. De stemming van den 10en April 1790. As Assignalen. Gevolgen
van deze gebeurtenis. De verbitterde Geestelijkheid. De besprekingen in de
Assemblee. De groeiende anarchie op het platteland.


				HOOFDSTUK VIII.

 De opstand der soldaten en de Federatie . . . . . . . . . . . . 167

De gisting in het leger. De officieren worden op zij gezet. De Federatie.
Het Feest der Verbroedering. Het werkt de ontbindingen van het leger in de
hand. het oproer te Nancy. De houding van het leger wekt onrust en maakt, dat
men gaat verlangen naar een afleiden oorlog.


				HOOFDSTUK IX.

 Oorlog of Vrede? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Europe en de Revolutie. Het Europa van 1789. Zijn dwaling ten opzichte van
Frankrijk in het algemeen en meer in het bijzonder met het oog op de Revolutie.
De verdeeldheid in Europa: De Oostersche kwestie en het Poolsche vraagstuk. 
Polen redt Frankrijk zes jaren lang. Katrina II. Keizer Leopold. De grond
bezitters in den Elzas. "Frankrijk ziet af van veroveringen." De kwestie van
Avignon. Europa verzamelt zijn troepen in 1970, maar blijft aarzelen. Leopold
wacht op een verzoek om hulp van Lodewijk XVI.


				HOOFDSTUK X.

 De Constitutie Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

"Wij hebben de macht den godsdienst te veranderen." De Assemblee en de 
Katholieke Kerk. De dooden, die spreken. Rome en de Revolutie. "Evangelische
Hervorming." Het rapport Martineau. Waarom men Kerk en Staat niet gescheiden
heeft! De theorie van Voltaire. De Nieuwe Kerk. Men weigert met Rome te 
onderhandelen. Lodewijk XVI voelt gemoedsbezwaren. Tock kondigt hij de wet af.
De Fransche Kerk stelt er lijdelijk verzet tegenover. Het denkbeeld vindt zijn
oorsprong in den eed. De stemming van den 27en November 1790. De aflegging van
den eed, mislukking van de Constitution Civile. De wijding der Bisschoppen, die
den eed wel aflegden. Lodewijk XVI weer naar de zijde der Contra-Revolutie.


				HOOFDSTUK XI.

 De crisis in de Revolutie (December 1790--Mei 1791) . . . . . . 206

De Koning, de Koningin en Europa. De emigre's. De Assemblee speelt in de kaart
van Europa door de annexatie van Avignon. Oostenrijk aarzelt nog. De binnen-
landsche crisis. Het land wenscht, dat er een eind zal komen aan de onrust.
Reactie in de Assemblee: De revolutionaire partij valt uiteen. Mirabeau en
Lafayette; hub verschil van meening belet, dat een gematigde partij zich gaat
vormen. De dood van Mirabeau. De koninglijke familie raakt meer en meer in de
klem. Wat zij nog hoopt. Plannen tot vertrek.


				HOOFDSTUK XII.

 De gebeurtenis te Varennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

De vlucht. Drouet galoppeert hen na. Varennes. De koninklijke familie
aangehouden. Parijs is radeloos, maar Lafayette neemt de leiding. Romeuf te
Varennes. De laatste stuiptrekkingen der Monarchie bij Sauce. De
verschrikkelijke terugtocht. De aankomst te Parijs.


				HOOFDSTUK XIII.

 De fusillade op het Champ-de-Mars . . . . . . . . . . . . . . . 230

De Koning geschorst. De clubs wenschen zijn afzetting, maar de Provincie wil
het niet en de Assemblee evenmin. De rol van Barnave. Breuk tusschen de 
Jacobijnen, de afscheiding der Feuillants. De 17e Juli op het Champ-de-Mars.
De betooging, de krijgswet afgekondigd, Lafayette en Bailly laten schieten.
De Assemblee is te vermoeid om in te grijpen.


				HOOFDSTUK XIV.

 Het einde der Constituante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

De Assemblee wil de Constitutie herzien, maar blijkt er niet toe in staat.
Barnave komt te laat tot een ander inzicht. De Assemblee gaat uiteen, na zich
eerst nog niet herkiesbaar verklaard te hebben. Avignon sluit zich aan. De 
samenkomst te Pillnitz; de Duitsche vorsten meenen de zaak nog te moeten
uitstellen, maar de emigre's zien er een dreigend gebaar in. Het manifest
van Koblenz. De Koning neemt de Constitutie aan en kondigd haar af. Het feest
van de Constitutie. De Constituante heefd gemeend, de Revolutie te beeindigen,
maar laat haar voortgaan op den ingeslagen weg.				TWEEDE GEDEELTE.
			DE WETGEVENDE VERGADERING.


				HOOFDSTUK XV.

 Een Vergadering van "Romeinen" . . . . . . . . . . . . . . . . 250

De "Nieuw-gekozenen". De Rechterzijde. De Romeinen van Bordeaux. De groep
"van Bordeaux" en haar leiders. De Uiterste Linkerzijde. Le Ventre. 
Schermutselingen over de te gebruiken vormen. Brissot tegenover Europa. De
Emigratie. Wetten tegen de uitgewekenen en de priesters; het treurige lot
der beedigde priesters; men springt voor hen in de bres. De Koning wil de
verbanningswetten niet goedkeuren. De revolutionairen sturen op oorlog aan.


				HOOFDSTUK XVI.

 Narbonnne en de Oorlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

"De fatale cirkel van Popilius." De Linkerzijde en de oorlog. Het land wil den
oorlog. De houding van Robespierre. Narbonne in het Ministerie. Waarom hij den
oorlog voorbereidt. Het Hof en het Ministerie ondermijnen de positie van 
Narbonne. Het Ministerie valt uiteen.


				HOOFDSTUK XVI.

 Het Ministerie Roland en de Oorlogsverklaring . . . . . . . . . 275

Het Ministerie Brissot. Dumouriez. Het gezin Roland. Madame Rolans en het
Ministerie. Het program van het Groote Ministerie. De patriottische bevlieging
in het land. De zitting van den 20en April 1791; De oorlog wordt verklaard.
"Oorlog aan de Koningen." Het "des te beter" der Tuilerieen.


				HOOFDSTUK XVII.

 De Val van het Groote Ministerie. De twintigste Juni. . . . . . 287

De nederlaag van den 28en April. Onrust te Parijs. De ontbinding van de 
Constitutioneele Garde. Servan roept de burgerwacht op. Breuk tusschen
Dumouriez en de Rolands. De ministers ontslagen. De salon van Manon zint op
wraak. De 20e Juni. Het Volk in de Manege en op het Chateau. "De Koning
drinkt". Algemeene reactionnaire beweging. Lafayette wil de Jacobijnen-clubs
sluiten. Het Hof verraadt hem. De Linkerzijde vat weer moed.


				HOOFDSTUK XIX.

 De Kwestie van de Afzetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

De Linkerzijde dreigt den Koning, om zoo de terugroeping der ministers te
verkrijgen. De schorsing van Petion. Schijnbare toenadering. De 14e Juli
1792. De aankomst der afgevaardigden uit de Provincie. "Het Vaderland is in
gevaar."


				HOOFDSTUK XX.

 De Val van den Troon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

De Marseillanen komen aan. De Marseillaise. De Emigre's en Europa. Het
manifest van den Hertog van Brunswijk. De avond van den 9en Augustus. De
Staatsgreep van Danton op het Stadhuis; de opstandige Commune. De dood
van Mandat. De tegenstand gebroken. De Koning in de Assemblee. Het conflict
tusschen de opstandelingen en de Zwitsers. Het bloedbad van den 10en Augustus.
De Assemblee schorst den Koning en levert hem aan de Commune uit.


				HOOFDSTUK XXI.

 Danton. De Invasie en de Moordpartijen . . . . . . . . . . . . 322

Het Uitvoerend Bewind. Jacques Danton. Zijn program. De Invasie. De 
tegenover elkaar staande legermachten. De vrijwilligers. Het werk van 
Dumouriez. Longwy en Verdun ingenomen. Verschrikkelijke crisis te Parijs. De
Commune in conflict met de Assemblee. Om haar macht te bevestigen, bereidt de
Commune een slachting voor. De houding van den Raad en van de Assemblee. Danton
en de moorden.


				HOOFDSTUK XXII.

 Valmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

De Legislative te midden van de ruine. Haar einde. De "Thermopylae" van 
Frankrijk. De heuvel van Valmy. De troepen van de Fransche natie doen de 
"soldaten van Rossbach" terugwijken. "Het begin van een nieuwen tijd."				DERDE GEDEELTE.
			DE NATIONALE CONVENTIE.				HOOFDSTUK XXIII.

 De "Reusachtige Vergadering" . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

De verkiezingen van 1792. De neigingen en het karakter van de Vergadering. De
Gironde. De Montagne. Le Marais. Het "politieke strijdperk."


				HOOFDSTUK XXIV.

 De Aanvallen van de Gironde. (Sept.--December 1792) . . . . . . 357

De Republiek uitgeroepen. De Gironde tegenover Parijs. De aanvallen tegen
Marat, Danton en Robespierre volgen elkander op, maar vertonen geen onderlingen
samenhang. Het J'accuse van Louvet. De Montagne sluit zich nauwer aaneen. De
grenzen heroverd. Dumouriez en de Gironde. De Girondijnen schijnen de toestand
meester.


				HOOFDSTUK XXV.

 De Dood des Konings. (December 1792--Januari 1793) . . . . . . 368

Het proces van den Koning en de strijd tusschen de beide partijen. Het proces.
Zal er een beroep op het volk gedaan worden? Pressie. De stemmingen. Het
besluit van den 17en Januari. Lodewijk XVI op het schavot. De gevolgen van den
21en Januari.


				HOOFDSTUK XXVI.

 Het Verraad van Dumouriez. (Januari--April 1793) . . . . . . . 378

De 21e Januari, de partijgroepen en Europa. Europa tegen Frankrijk. De Gironde
zwicht voor de politiek van het Salut public. Danton en de Gironde. De maat-
regelen van het Salut public. Ontevredenheid van Dumouriez. De opstand in het
Westen; de Vendee. Het Verraad van Dumouriez. De Montagne stuurt aan op de
dictatuur. Dumouriez werpt het masker af en stort de Gironde in het verderf.


				HOOFDSTUK XXVII.

 De Val der Gironde. (April--Juni 1793) . . . . . . . . . . . . 388

De Campagne tegen de Girondijnen. De Gironde verweert zich: Marat voor de
rechtbank gedaagd. De Commune tegenover de Assemblee. Marat vrijgesproken.
De Commissie van Twaalf. De opstand van den 31en Mei. De groote dag van den
2en Juni/ De Assemblee in de knel. De betooging op den Carrousel. "Kanonniers
aan de stukken!" De Assemblee levert de Girondijnen uit.


				HOOFDSTUK XXVIII.

 De Opstand in de Gewesten. (Juni--Juli 1793) . . . . . . . . . 401

De departementen komen in verzet. De Grondwet van 1973 blijkt niets dan
bedotterij. De nederlaag van de Normandische opstandelingen. Het federalisme
in het Zuiden gesmoord. Danton tegenover Robespierre. Danton uit het Comite
de Salut public gezet.


				HOOFDSTUK XXIX.

 De Regeering van het Salut Public. . . . . . . . . . . . . . . 409

De oorlog wordt het voorwendsel voor een Jacobijnse dictatuur. Het Comite
de Salut public. De Conventie is niets meer dan een "machine a decrets".
De vertegenwoordigers met een bepaalde zending. Het dubbele net: de Volksclubs
en de Revolutionaire Comite's. De nationale verdediging. L'Amalgame. De 
"Veertien legers der Republiek." De "organisatie van de overwinning" en Lazare
Carnot. De soldaten van de Revolutie.


				HOOFDSTUK XXX.

 De Eerste Terreur. (Juli--December 1793). . . . . . . . . . . . 421

De grenzen bedreigd. De Terreur. De guillotine blijvend in actie. De roode
Missen. De Revolutionnaire Rechtbank: Fouquier-Tinville. Het defile der
"schuldigen". Charlotte Corday, de dood der Koningin; het zoenoffer der
Girondijnen, Manon Roland op het schavot. Philippe Egalite; de soldaten
onder guillotine. De wet op de verdachten. Het Schrikbewind in de Provincie.
Noyades, fusillades en guillotinades. "Geef dat door aan de Conventie!"


				HOOFDSTUK XXXI.

 Robespierre en de Partijen (Januari--Maart 1794). . . . . . . . 439

De "partijen". De Crisis van Danton. Maximilien Robespierre. Desmoulins wil
gematigder optreden; de Vieux Cordelier. Hebert en zijn Pere Duchesne. De
Commune van Hebert. De "socialistische" drang. Chaumette en de Ontkerstening.
De Eeredienst van de Rede. Robespierre tegen de andere richtingen. 


				HOOFDSTUK XXXII.

 De Ondergang der Tegenstanders . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Robespierre ondermijnt zijn tegenstanders. De eerste opvoering van Epicharis
en Nero. Saint-Jus op het spreekgestoelte. De val der "heftigen", het einde 
van den Pere Duchesne. De gevangenneming van Danton. Het proces der
Dantonisten. Danton's dood.


				HOOFDSTUK XXXIII.

 De Regeering van de Deugd. (Maart--Juli 1794) . . . . . . . . . 464

De "dictatuur" van Maximiliaan. De overwinning bij Fleurus. De Deugd als 
grondslag van de regeering en het bloedige "Salente". De Groote Terreur.
De Gevangenissen, de Rechtbank en het "venstertje van Samson." De opstanding
van God; het Feest van het Opperwezen (20 Prairial). De oppositie tegen
Robespierre; Fouche. De wet van Prairial. "De hoofden vallen als dakpannen."
Fouche ondermijnt de positie van Robespierre.


				HOOFDSTUK XXXIV.

 Thermidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

De verdeeldheid in het Groot Comite. De laatste karren met veroordeelden. De
twee komplotten. De zitting van den 8en Thermidor. De avond van den 8en in de
Jacobijnen-clubs. De nacht van 8 op 9 Thermidor in het Pavillon de Flore. De
vergadering van den 9en, men raakt handgemeen, de dolk van Tallien; de 
vogelvrijverklaring der aanhangers van Robespierre. Robespierre op het
stadhuis. De val van "Catilina". De terechtstelling van Robespierre. Het 
misverstand over Thermidor.


				HOOFDSTUK XXXV.

 De Val der Jacobijnen. (Juli--September 1794) . . . . . . . . . 500

Het Centrum neemt de leiding in handen. Tallien tegen de Terroristen. De
reactie na Thermidor. De Jeunesse doree en de Reveil du Peuple. Freron en
Therezia Tallien. Therezia gaat eigenhandig de Club der Jacobijnen sluiten.
Zal men "de Revolutie op haar schreden doen terugkeren?"


				HOOFDSTUK XXXVI.

 Frankrijk in het jaar III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Het land is ziek. De hongersnood en de voorsteden. De ellende en de
"nieuwe bezittenden". De "holle magen" en de "bedorven magen". De vrij
geworden boeren, thans in het bezit van grond gesteld, snakken naar rust.
De verkoop der nationale goederen. "Wat men hoopt en vreest." De 
onverzoenlijke houding van den Pretendent maakt, dat men zich van hem afkeert.
De "Jacobijnen voelen zich weer veilig." Zij willen zich opnieuw doen gelden.
De oorlog is noodzakelijk, want men moet "de generaals bezig houden". Het
dogma van de natuurlijke grenzen. De opkomst van een groot man wordt
voorbereid.


				HOOFDSTUK XXXVII.

 De "holle magen" tegen de "bedorven magen".
  (September 1794--September 1795). . . . . . . . . . . . . . . 529

De Rechterzijde groeit weer. De Crete bedient zich van de "leege magen". De
opstand van Germinal. De Terroristen vogelvrij verklaard. De honger wordt
steeds nijpender. De 1e Prairial. Men dringt de Assemblee binnen. De "Laatste
Montagnards". De onderdrukking van de muitende voorsteden. De reactie van 
Prairial. Quiberon. het Comite van het jaar III. Het besluit van de twee
derden. Opschudding in het land. De koningsmoordenaars schijnen verloren.


				HOOFDSTUK XXXVIII.

 De 13e Vendemiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

De koningsgezinden redden de koningsmoordenaars openieuw. De afdeeldigen
van Parijs tegen de besluiten. De royalistische opstand. Barras opper-
bevelhebber. "Buona Parte" voor de Tuilerieen. De nederlaag der stadswijken.
Bonaparte op het tooneel. De Conventie worstelt met den dood. Haar laatste
zitting. Het werk van de "Assemblee geante."				VIERDE GEDEELTE.
			HET DIRECTOIRE AAN HET BEWIND.				HOOFDSTUK XXXIX.

 Het Directoire en het Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

De eerste zitting van het Directoire. De Raden. De "Vijf Sires". Barras,
Carnot, Reubell, La Revelliere-Lepeaux. De tegenover elkaar staande partijen.
De Babouvisten: een "radicaal-socialistische" partij. De Royalisten. De
"nationale" partij. De politiek van het Directoire. Het militaire gevaar.
Het "klerikale" gevaar. De ledige Schatkist. Het gedemoraliseerde Frankrijk,
men kent niet anders dan haat. "Algemeene onverschilligheid."


				HOOFDSTUK XL.

 Barras, Babeuf en Bonaparte.
  (September 1795--Mei 1796) . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

De geldnood. De gedwogen leening van het jaar IV; de mandats terriloriaux.
De club van het Pantheon. Men laat de "Club van Babeuf" door Bonaparte
sluiten. De arrestatie van Babeuf. De "constitutioneele grenzen". Bonaparte
en het Directoire. Het huwelijk van den Generaal. Bonaparte naar Italie
gezonden.


				HOOFDSTUK XLI.

 Bonaparte komt ten Tooneele. (Mei 1796--Maart 1797) . . . . . . 587

De bliksemsnelle veldtocht in Piemont. Lombardije veroverd. Het Directoire
rekent op goud van Bonaparte. Parijs ontvangt het verbijsterende nieuws. Het
Land tegenover het Directoire. De kwestie van Grenelle wakkert de reactie aan.
De samenzwering der royalisten. De groote overwinningen in Italie. De Duitsche
veldtocht can 1796. De avond van Rivoli. Bonaparte wil den vrede. Het
Directoire ziet met schrik en beven de opkomst van Bonaparte. Tolentino,
Leoben.


				HOOFDSTUK XLII.

 De Raden tegenover het Directoire.
  (Maart--Augustus 1797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

De verkiezingen in Germinal van het jaar V. De kiezers wenschen vrijheid.
De nieuwe meerderheid. De verkiezing van Barthelemy in het Directoire. Het
conflict gaat vooral over den godsdienst. "De godsdienst onzer vaderen" en
het rapport Jordan. De "reactionnaire" ministers in ongenade. Talleyrand in
het Ministerie. De Constitutionele kring tegenover de Club van Clichy.


				HOOFDSTUK XLIII.

 De Staatsgreep van Fructidor.
  (Augustus--September 1797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

"Het leger zal zich uitspreken." De wapenschouwing. Barras en Hoche. De eerste
poging mislukt. Bonaparte en de meerderheid. De kwestie over Venetie. Bonaparte
tegen "Clichy". De adressen der legers. Augereau te Parijs. "Gij waart een
stommeling!" De avond van den 17en. De vlucht van Carnot. De arrestatie van
Barthelemy. Augereau in de Tuilerieen. De Afgevaardigden in den Temple. De
zittingen van 18 en 19 Fructidor. De verbanningsdekreten. De gevolgen van 
Fructidor. "Het zwaard is nu de opperste wet!"


				HOOFDSTUK XLIV.

 Het Maatschappelijk Leven tijdens het Directoire. . . . . . . . 629

"Het vermaak is aan de orde van den dag." De regeering van Thezeria. De kring
van Barras. De mode: de sans-chemises na de sans-culottes. De plaatsen van
vermaak, de bals. De "maag" van Parijs. De speelwoede. De Schouwburgen.
"Le pot-au-feu renverse". De ondergang van het huiselijk leven. De vele
echtscheidingen. De misdaad. Ze zeden en de politiek.


				HOOFDSTUK XLV.

 Bonaparte tegenover het Directoire.
  (September 1797--Mei 1798) . . . . . . . . . . . . . . . . . 641

"De greep naar de macht". De nieuwe directeuren Merlin en Francois. De baantjes
jagerij. De Terreur na Fructidor. Het bankroet der tierceering. Breuk tusschen
de overwinnaars van Fructidor. Bonaparte en Udine. Campo-Formio (25 Vendemiaire
van het jaar VI). Buitengewone populariteit van Bonaparte. De generaal te
Mombello: vredebrengende woorden. Bonaparte te Parijs. De ontvangst op het
Luxembourg. De Generaal in het Instituut. Hij vraagt te mogen vertrekken. Het
Directoire veroorzaakt een opstand in Italie. Het vertrek naar Egypte.


				HOOFDSTUK XLVI.

 Floreal. Het Directoire tegen de "Anarchisten".
  (Mei 1797--Mei 1798) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658

De verkiezingen in Germinal van het jaar VI. Zij vallen "in anarchistischen
zin" uit. De Staatsgreep van den 22en Floreal tegen de gekozenen. Woede der
Jacobijnen. De strijd om de "deugd". De verkiezingen van het jaar VII.
Verbond van alle partijen tegen het Directoire, de Katholieken steunen de
"anarchisten". De Tweede Coalitie. De tocht naar Egypte. Tegenslagen in
Duitschland en Italie. Suwaroff en zijn Kozakken. Italie weer verloren.


				HOOFDSTUK XLVII.

 Prairial. De laatste stuiptrekking der Jacobijnen.
  (Mei 1798--Juli 1799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

De Raden van het jaar VII tegen het Directoire. De verkiezing van Sieyes.
Barras verraadt Reubell. De staatsgreep van Prairial tegen het Directoire.
De Montagne komt weer naar voren. De nieuwe directeuren. Sieyes meester in
het Directoire. De drie Jacobijnse wetten: de lichtingen van het jaar VII;
de gedwongen leening van het jaar VII; de teleurstelling bij de progressieve
heffingen; de wet op de gijzelaars. Algemeene beroering.


				HOOFDSTUK XLVIII.

 Het Beroep op den Soldaat. (Juli--September 1799) . . . . . . . 688

Het Directoire en Sieyes tegen de Nieuw-Jacobijnen. Sieyes besluit, een beroep
op het leger te doen. Alles stuurt aan op deze oplossing; de algemeene
Ceasaristische gezindheid. Generaal Joubert. Fouche aan het hoofd der politie.
De sluiting van de Club. De dood van Joubert bij Novi. Suwaroff in Zwitserland.
Overwinningen bij Zurich en Bergen. Het gansche volk roept om een sterken man.
"Ach, als Bonaparte er maar was!" Bonaparte en de partijen. "Hij is geland!"


				HOOFDSTUK XLIX.

 De Intrede van Bonaparte. (September--November 1799). . . . . . 702

Parijs dronken van vreugde. De tocht van Bonaparte dwars door Frankrijk. De
partij "van Brumaire". Sieyes en Bonaparte. De politieke wereld, het Instituut,
de Generale Staf en Bonaparte. het plan van Brumaire. De zitting van den Raad
der Ouden. De generaals bij Bonaparte. Het Directoire zinkt ineen. Bonaparte
in de Tulerieen. De 19e Brumaire. Parijs te Saint-Cloud. Bonaparte in den
Raad der Vijfhonderd. "De dolken". De tusschenkomst van Lucien Bonaparte. De
grenadiers op de Orangerie afgezonden. De verkiezing der Consuls. De
terugkomst in Parijs. "Ca ira!"


 EPILOOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722

First published on Mon, 16 Jan 2006

From prvs=1221b23499=nigel.farage@europarl.europa.eu Sat May 24 15:01:39 2014
Return-Path: <prvs=1221b23499=nigel.farage@europarl.europa.eu>
Delivered-To: stock@stokkie.net
Received: (qmail 7202 invoked from network); 24 May 2014 15:01:39 -0000
Received: from smtp30.ep.europa.eu (136.173.162.208)
 by hubble.stokkie.net with SMTP; 24 May 2014 15:01:39 -0000
Received-SPF: none (hubble.stokkie.net: domain of 
    prvs=1221b23499=nigel.farage@europarl.europa.eu does not designate permitted sender hosts)
Received: from UCEXBWP011.ep.parl.union.eu ([10.127.249.45])
	by smtp30.ep.europa.eu (8.14.5/8.14.5) with ESMTP id s4OF1FLR004285
	for <stock@stokkie.net>; Sat, 24 May 2014 17:01:15 +0200
Received: from UCEXBWP009.ep.parl.union.eu ([169.254.7.153]) by
 UCEXBWP011.ep.parl.union.eu ([169.254.3.248]) with mapi id 14.03.0174.001;
 Sat, 24 May 2014 17:01:15 +0200
From: FARAGE Nigel <nigel.farage@europarl.europa.eu>
To: "Robert M. Stockmann" <stock@stokkie.net>
Subject: RE: The EU elections (fwd)
Thread-Topic: The EU elections (fwd)
Thread-Index: AQHPd0vOR3yzYhjbm02a1CrJtG3crZtP02Lo
Date: Sat, 24 May 2014 15:01:16 +0000
Message-ID: <4101E8C6CE4CD2498B213D6A700AD58546562B63@UCEXBWP009.ep.parl.union.eu>
References: <Pine.LNX.4.44.1405241423490.30192-100000@hubble.stokkie.net>
In-Reply-To: <Pine.LNX.4.44.1405241423490.30192-100000@hubble.stokkie.net>
Accept-Language: en-GB, en-US
Content-Language: en-GB
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [10.127.249.6]
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
MIME-Version: 1.0
X-AntiVirus: scanned for viruses by AMaViS 0.2.4 ClamAV 0.98.1/19026/Sat 
    May 24 10:00:28 2014 (http://crashrecovery.org/amavis.html)
Status: RO
X-Status: 
X-Keywords:         

Thank you.
________________________________________
From: Robert M. Stockmann [stock@stokkie.net]
Sent: Saturday 24 May 2014 14:29
To: FARAGE Nigel; mail@ukip.org
Cc: stock4901@yahoo.com
Subject: The EU elections (fwd)

Dear Nigel,

Be warned that when the going gets tough, strange things
are bound to happen. Good Luck with the elections.

Yours Sincerely,

Robert Stockmann
--
Robert M. Stockmann - RHCE
Network Engineer - UNIX/Linux Specialist
crashrecovery.org stock@stokkie.net

---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 23 May 2014 21:38:31 +0200 (CEST)
From: Robert M. Stockmann <stock@stokkie.net>
To: stewwebb@stewwebb.com, skolnick@ameritech.net, tom2@tomflocco.com,
   TomFlocco@cs.com, too@slingshot.co.nz, timrifat@rvscience.com,
   pseudoskylax@gmail.com, shanktalk@yahoo.com, one_ibl@yahoo.com,
   stefangrossmann@t-online.de, palast@gregpalast.com, henry@savethemales=
.ca,
   leurenmoret@yahoo.com, rick458@cox.net, stangfeedback@gmail.com,
   smith@iamthewitness.com, salbuchi@fibertel.com.ar, eric@iamthewitness.=
com,
   ognir2@gmail.com, prothink@yahoo.com, captainmay@prodigy.net,
   tarpley@tarpley.net, takingaim@pacbell.net,
   Max Keiser <keiserreport@rttv.ru>, OnTheEdge@presstv.com,
   eirns@larouchepub.com, info@larouchepac.com, freeworldalliance@yahoo.c=
om,
   articles@davidicke.com, springmeiermessages@hotmail.com,
   chamish@netvision.net.il, michaelcollinspiper1960@yahoo.com,
   crescentandcross@gmail.com, tillawi@currentissues.tv, tips@infowars.co=
m,
   wmreditor@waynemadsenreport.com, cloak.dagger@gmail.com,
   Lenny Bloom <lennybloom@gmail.com>, eric@vaticanassassins.org,
   email@spirituallysmart.com, deadlinelive@yahoo.com,
   vyzygothraw@hotmail.com, alanwattcuttingthrough@yahoo.com,
   cartalucci@gmail.com, curtcrosby@gmail.com, Micha Kat <drsmkat@yahoo.c=
om>,
   Micha Kat <michaombudsman@gmail.com>, info@frontierworld.nl,
   jdtvproducties@gmail.com, Anton Teuben <antonteuben@outlook.com>,
   sdn@planet.nl, ekc.avanrooij@gmail.com, mr.drs.bou@planet.nl,
   rudy.hannah@planet.nl, freespirit01@planet.nl, andrevergeer@ziggo.nl,
   HansMauritz@Home.nl, j.g.reuchlin@t-online.de, dank@xs4all.nl,
   info@wearechangerotterdam.tv, talkradiomyra@gmail.com,
   volksnieuwsuitamsterdamnoir@gmail.com, deferwerdatjes@hetnet.nl,
   martinvrijland@gmail.com
Subject: The EU elections


Hi,

The much hailed Democratic society is something which many if not all
cherish, desire and long to. But one must be very aware of phony
democratic societies. To identity problems one should very closely
investigate matters and details of organised democratic elections.
There are several possibilities and outcomes pictured. The one which is
best, if possible, is one where all peoples are allowed to vote. Noted
and proven complications arise, and have arisen in the past, when the
Jewish and Zionist lobby take foothold and grab control in the House of
Representatives and the Senate. Representatives elect are to obey their
never openly disclosed rules , regulations and guidelines, or else your
campaign funding for re-election will be terminated. It does not take
much imagination that such lobby groups demand that people who do not
approve of their policies, even when not being aware of it themselves,
will never make it on the ballot. One observes this by placing men and
women of renown at unelectable positions. This seems to happen with all
political parties across the board, from left to right, conservative to
liberal. A few exceptions seem to exist, but such parties will never be
granted acceptance in the media and TV. Ron Paul is a good example.
In the Netherlands of most recent it has been the party of Geert
Wilders, the PVV, The Party for Freedom, which has been ostracized,
ridiculized and criminalized in the most evil fashion. This all after
Wilders had criticized the faith of Islam, foremost when actions are
taken to the detriment of women and christians. Such behavior does not
fit inside a Western culture and society.
Another never directly observed policy, like who can make it on the
ballot, is determining who will be eligible to vote or register to
vote, which is likewise obscured. Who will be allowed to vote ? Jews,
Gentiles, Slaves? In recent times all who are in the possession of a
valid passport or drivers license are eligible to vote. Thats pretty
democratic for the uninformed layman and observer. And it is. What
occurs however is that through other means people are removed from the
possibility to vote, before the event, and these days also observed,
after the election event. In the case of the PVV of Geert Wilders it
turns out that not a single Jew or Zionist would ever vote for him,
because his policies are in direct confrontation with the World Zionist
Agenda of allowing ethnic groups from regions of domestic warfare and
economic trouble to immigrate into Western Europe and Northern America.
As it turns out that all peoples who vote for such political party's,
which of recent have also become EU- and Euro-skeptic as well, are the
Gentiles, the hidden Jewish controllers of congress will never have any
problems with ordering selected delegates to insert casted ballots
together with registered voting cards for the PVV into the
paper-shredder. Recruiting selected delegates for such a task, is not
likely to be a problem, when the main stream media and press turn out
to have become involved in a almost demonic campaign to ridicule,
marginalize and demonize the involved party - PVV - to absurd levels.
I fear that is exactly what has happened last Thursday May 22, 2014,
when the PVV only ended in third place, because, apparently, the voter
turnout was at a dramatic low.

Best Regards,

Robert
--
Robert M. Stockmann - RHCE
Network Engineer - UNIX/Linux Specialist
crashrecovery.org stock@stokkie.net
Issues concerning the Desire of a New World Order

Issues concerning the Desire of a New World Order

CHANNEL ISLAM INTERNATIONAL, Bringing Islam to the World and the World to You
American Free Press | America's Last Real Newspaper :
( possecasts : http://americanfreepress.net/?page_id=723 )
AMERICAN FREE PRESS
For anyone who can handle the Truth :
( mpg123 -@ http://republicbroadcasting.org/32k.pls )
REPUBLIC BROADCASTING NETWORK
into ground shaking radio that will snap your neck in odd directions :
( mplayer "mms://196.44.225.194/channel islam" on Tuesdays at 20-22 CET/2-4PM EDT/11-1PM PDT. )
THE FRENCH CONNECTION
Exposing Corruption, Informing Citizens and proclaiming Liberty :
( mpg123 http://lin1.ash.fast-serv.com:6040 )
LIBERTY NEWS RADIO
Your First Source For Reality & Honest Journalism :
( mpg123 -@ http://microeffect.purestream.net:9680/listen.pls )
RENSE.COM
The Home of Cutting Edge Talk Radio :
( mpg123 -@ http://www.oraclebroadcasting.com/48k.pls )
ORACLE BROADCASTING NETWORK
Veterans Truth Network - Truth in Media :
( mpg123 -@ http://192.240.102.133:7791/live )
VETERANS TRUTH NETWORK
All News Network - We are not CNN :
( mpg123 -@ http://50.7.71.219:7164/live )
ALLNEWS.NETWORK
Please help to get my car back :
( On July 21, 2009 my car was impounded (not by police), but by the
Dutch IRS, for failing to hand-over trumped up tax charges which my
small business could have never earned, according to my filed tax
deductions. In addition the bank account of my small business has been
impounded by the IRS as well. An important part of my business
activities involves the use of my car. The impoundment of my car can
only be explained as an outrageous attempt by the IRS to shutdown my
business by force, without a valid and sane reason.
It can be compared to those EXACTIONS reported only to happen in former
overseas colonies like India and Indonesia. The difference being that
today such exactions have moved into Western Europe and America as well
, the home countries of these old style colonialists themselves. My
conclusion is that today the old style Colonialist has started to
devour his own home country and town, through abuse of power of IRS
officials and police. )
 
For me PayPal doesn't seem to fulfill its purpose, which is collecting donations

When closing my PayPal account
my saldo was USD $1.62
on Mar 9, 2011. This is quite impossible
as since July 21, 2009 not a single
transaction has occurred on
my PayPal account.


"Dark Matter, a result of the heliocentric doctrine" Last edited on Mon, May 29, 2023 15:37:10 CEST

Contents :
"Dark Matter, a result of the heliocentric doctrine"
Art Bell - The Philidelphia Experiment - Al Bielek
The Temple of Man
Stellar Death Shrouds : The all-seeing evil eye?
Theory of Everything
Downloads
"The Earth is not moving" is a astounding scholarly work debunking the BIGGEST DECEPTION laid upon the grand public by the Science Establishment ever. What Deception? The Heliocentric system turns out to be a fabricated model of our planetary system, written up in Latin, which started around the year 1600, whilest the King James Bible was getting translated into English. Marshall Hall starts of by mentioning that all NASA calculations which should deliver the highest accuracy are based on a non-moving earth.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 66628 May 29 15:37 fixedearth/index.html
93a59512a6b34ae969b622442147d5d1 fixedearth/index.html

The Curse of Canaan, A Demonology of History Last edited on Thu, Dec 30, 2021 07:06:55 CET

Contents :
The Curse of Canaan, A Demonology of History
Ezra Pound, the ultimate researcher of the unknown and hidden
The Curse inside Dictionaries
Khazarian Smokescreen in the Caucasus
Commentaries on the Curse
The Seed of Cain
Downloads
Eustace Mullins, a protege of the late poet and novelist Ezra Pound, who wrote the book "The Secrets of the Federal Reserve", presents history from beginning of time to present day with "The Curse of Canaan", as laid out inside the Holy Bible, as guideline. His findings of fact are most worrying with regards to the survival of mankind and humanity as we have known it.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 66305 Dec 30 2021 canaan/index.html
087e21052c77be31ee70a797bfe85bba canaan/index.html

"A pre Jesuit history" Last edited on Tue, Oct 19, 2021 21:43:18 CEST

Contents :
A pre Jesuit history
The 1605 Gun Powder Plot debunked
Interview with Leo Zagami
The Coup inside the Vatican
Opus Dei Massacre and The Davinci Code
Kissinger to Serve As Papal Adviser?
Former 'Jesuit' Fr. Malachi Martin
A Jew as Catholic Cardinal
The Treaty of Rome, Mar 25, 1957
Catholic Church is "the one true Church of Christ"
THE BLACK POPE Hoax
The 'Black Pope' steps back
Chinks hunting down last remaining loot
The beatification of Pope Pius XII
The Jesuit takeover of the Vatican
The Vigano Tapes: The Complete Interview
Downloads
A lot of controversy exists around the role of the Jesuit order in obtaining a new world order. To fully understand this role, a history overview is presented.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 184605 Oct 19 2021 jesuit/index.html
1916af1e5a933e457ded7c1c1030e3e7 jesuit/index.html

"Report from IRON MOUNTAIN" Last edited on Tue, Apr 13, 2021 09:55:45 CEST

Contents :
REPORT FROM IRON MOUNTAIN : On the Possibility and Desirability of Peace
Google's Ice Earth Hoax Day
L'histoire, se répète : Organic Fuel
Report from IRON MOUNTAIN : Microwaved!
Seperation of the world into 10 DVD region codes
Codex Alimentarius and the "Nutricide" Gig
The Dutch Milk Mafia
"Conspiracy of Cells: One Woman's Immortal Legacy - and the Medical Scandal It Caused"
Esophageal Cancer
Silent Tsunami
"Report from IRON MOUNTAIN" is a secret study by 15 researchers ordered by JFK in 1961. JFK got killed, Lyndon Johnsen received the report in 1966, and kept it silent as bottom drawer material. In 1967 one of the researchers who called himself "John Doe" published it, and the media denounced it as a Hoax.... BUT...Never before has a Hoax, "REPORT FROM IRON MOUNTAIN ON THE POSSIBILITY AND DESIRABILITY OF PEACE", developed into a accurate description of the factual plans which are layed out before us, day by day.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 104972 Apr 13 2021 ironmountain/index.html
586bf2041ea08cc355e70ead0a71ad45 ironmountain/index.html

"Russian Israeli duel for power, oil and dirty cash" Last edited on Sun, Apr 04, 2021 00:42:26 CEST

Contents :
The real Master(s) in control
Alexander Litvinenko
Chief of Russian Gas Company Shot Dead
Russian MP Crashes His Million Dollar Ferrari in France
Boris Berezovsky
Vreeland's notes and the Oligarch Connection
Michael Chertoff and the Russian Mafiya
"A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties"
The Dutch Real Estate business
Bobby Fischer, America's intellectual hero
Putin's role
The Takeover Of America according Brig. General Ben Partin
So who's panicking? BIG OIL
The Chinatown Gang from Russia
Downloads
A report about Yukos OIL and the assassinations recently observed. This battle is part of a world coup as we will find out. 911 is just the beginning.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 165995 Apr 4 2021 fischer/index.html
a5ebd4e8ff190fa26c410a5131c5d59d fischer/index.html

"911 was a Mossad Operation" Last edited on Sat, Nov 28, 2020 00:55:17 CET

Contents :
911 was a Mossad Operation
Barbara Olson was on Flight 77, BBC reports!
Rafi Eitan: Ready shelters for Iran attack
FOX News : Israelis Spying in and on the US
Zionist Circles Benefit From WTC Collapse
The 'Bollyn' Website
The bollyn.com domainname scam
THE RUMOR MILL NEWS AGENCY
The Bijlmer disaster
Was the Mossad involved in the JFK Assassination 1963 ?
The New Hampshire Vote Fraud
The USS Liberty attack : OPERATION CYANIDE
WTC 270 ton beam flew over highway
9-11 WTC: CONFUSION AROUND 270 TON FLYING DETAIL
REBUTTAL ARGUMENT: YES, 270 TONS AND MORE DID FLY SIDEWAYS
Barry Jennings interviewed at MIKE'S PAPAYA
Downloads
Evidence is presented which show Mossad involvement in the 911 Attacks on the World Trade Center.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 186186 Nov 28 2020 911/index.html
68fe40eb847f70479a5d7e110e18686c 911/index.html

"The Illuminati and the Counsel on Foreign Relations Conspiracy" Last edited on Fri, Jan 04, 2019 20:24:24 CET

Contents :
The Illuminati and the Counsel on Foreign Relations
Anthony J. Hilder about 'Red Ronny'
Harry Hopkins
Silent Book/DVD Censorship in the free western world
Hitler didn't invade Poland, only the Polish corridor
Re: The 'Ugly Secret' Of World War Two
Barack Zeke Midas Obama
Downloads
Myron C. Fagan, a Hollywood Writer Director, was given access in 1945 to evidence from "Illuminati" circles comprising a set of micro-films and recordings of the SECRET meetings at Yalta attended only by Franklin Roosevelt, Alger Hiss, Harry Hopkins, Stalin, Molotov, and Vishinsky when they hatched the plot to deliver the Balkans, Eastern Europe and Berlin to Stalin. A month after the Six-Day war and the attack on the USS Liberty, Fagan stepped forward in July 1967 and presented his knowledge in a audio recording, today available in mp3 format.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 99251 Jan 4 2019 fagan/index.html
c6dced6ea44c614c81a77b68c739bdd5 fagan/index.html

THE MONEY MASTERS Last edited on Wed, Sep 12, 2018 23:13:15 CEST

Contents :
"THE UNITED STATES IS STILL A BRITISH COLONY"
Re: America is a British Plantation State occupied by Tax Debt Slaves
The Confederacy and the Federal Union
Abraham Lincoln's "Bank War"
The Great Red Dragon : facsimile pdf of first print
Gold Warriors
More troops in Iraq?
The state of our union
Eminent Domain
The Empire's Echelon
The ABN Amro takeover
THE GROSSMANN AFFIDAVIT ON AIG
"THE MADOFF CHRONICLES" ©2008 BLOOMBERG.COM
China's Dollar Trap
Re: S.Korea wins $40bn UAE Nuclear contract
Don't Invest in Money Standards
"MEET THE WORLD MONEY POWER"
Re: The Emperor has NO Clothes
PROTOCOL No. 20, Financial Programme
OHIO CONGRESSMAN TRAFICANT'S 1993 BANKRUPTCY SPEECH
Bankrupt on Credit
Dexia Investment [Belgian-French] Bank goes Anorexial
Downloads
the money masters documentary from 1996 is a classic. Its a stunning expose of history and governmental conduct explained in a straightforward manner with money and power as sole motive, bypassing conflicts of religion, race and other cooked up charges. The best circumstantial supporting evidence for this is maybe the banning of The Money Masters dvd on amazon.com and sort alike retail shops, and of course on google and youtube video.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 244665 Sep 12 2018 moneymasters/index.html
838f4d0926d03a9d104d4a3deceaecc3 moneymasters/index.html

"The Infowar Techniques of the Rendon Group: a possible theory " Last edited on Thu, May 17, 2018 00:25:39 CEST

Contents :
The Infowar Techniques of the Rendon Group: a possible theory
The electricity scam
The Trial of 'Scooter' Libby
CIA Whites Out National Intelligence Estimate
Whats up with Condoleeza's eyes?
Irving Lewis Leibowitz
Ray McGovern's open letter
Ambassador Richard W. Carlson
Downloads
As all the info coming to us is mostly in online articles and videos, The White House outsourced propaganda to company's like The Rendon Group. As no-one is able to visit the place of terrorist attacks to make a independent report, faking news is a easy task. If a fascist group propagates false propaganda using forged documents like the yellow cake ones, the emerging picture becomes a evil nightmare. James Bamford wrote a couple of articles about the Rendon Group. John Rendon and the U.S. propoganda . I think this goes even further, like the ultimate "1984" scenario, The Infowar Techniques of the Rendon Group: a possible theory. Recently the Trial of Scooter Libby was brought for the Grand Jury for a final verdict. A overview is given on how Valerie Plame's Non Official Cover (NOC) for the CIA was leaked to the press.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 93195 May 17 2018 rendon/index.html
84f74b26d5c473173d4af6bf3f60664a rendon/index.html

"Benjamin Freedman warns America" Last edited on Mon, Apr 03, 2017 17:23:01 CEST

Contents :
Benjamin Freedman warns America
Zionism Exposed
The Cause of Our Conflict
Revelation exposes the Rev. Hagee movement
Vindication
Fired from Oxford : Edward Gibbon (1737-1794)
The secret history of the 2nd Amendment
A note on Eric Hufschmid
Endpoint Software, Goleta CA
Eric Phelps on Zionism
The GCN v. RBN battle
Peter Schaenk's falling out with RBN and VOR
The Deguello Report Hoax
Downloads
In the 1960's a former insider at the highest levels of Jewish organizations inside America stepped forward and warned the public what most probable was going to happen. Almost all he predicted to happen has in fact become a reality today.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 167905 Apr 3 2017 freedman/index.html
fa515e9bbc218e2c35889837a8740588 freedman/index.html

The National Security Agency (NSA) Last edited on Sat, Mar 18, 2017 19:23:45 CET

Contents :
Public Safety Canada March 23, 2008
James Forrestal, the 1st US Secretary of Defense
Majesty 12 (MJ-12)
NORDEX, NSA proprietary in Vienna, Austria
Downloads
The NSA has always been taken for granted by the Grand Public, despite that its existance was never officially published. It was only leaked to the public, through books and research articles. There never was really a need to be worried, as the NSA was taking care of America's security, and since all was fine, noone was really interested to do their own research. Then 911 happened, where the role of the NSA became somehow ... different.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 74097 Mar 18 2017 forrestal/index.html
3737f47df6761f1795ff897835260476 forrestal/index.html

MOSSAD's control over the Internet Last edited on Sun, Nov 29, 2015 18:23:25 CET

Contents :
The Mossad takeover of popular Webmail
MOSSAD takes over MOSNEWS.COM
Re: MOSSAD takes over MOSNEWS.COM
High Alert, good websites get taken down
Cloak and Dagger under blackbox routing attack
Compromised DNS backbone providers
Re: [IANA #91363] Compromised DNS backbone providers
Keyboard JitterBug eavesdropping
The Anti Spam Controversy
Facebook Snubs Your E-mail
Firefox first-run page tracking
Downloads
The Mossad and affiliated organizations nowadays try to control or even takeover popular websites and email services.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 120481 Nov 29 2015 internet/index.html
1bd3bca76a2a3b3223da6189b3b8b4a0 internet/index.html

"HITLER was a BRITISH AGENT" Last edited on Thu, Jun 11, 2015 01:27:45 CEST

Contents :
"HITLER was a BRITISH AGENT"
Jewish v. Gentile Mafia
Top Kiwis Smeared
House of Stuart, Sinclair and Wettin
The Trojan Prime Ministers
Downloads
Greg Hallett, a researcher and writer from the intelligence community wrote a book titled "Hitler was a BRITISH AGENT". a interesting and intriguing book which presents a theory which fits like a glove inside the official stories and official biographies published since the 1970's on the subject. Normally a person never would even think of this possibility, but Greg Hallett's contacts from the community have issued numerous hints and warnings. The disturbing trends in global geo-politics we all have seen happening since 2001, left Hallett not much room as to publish this book.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 90205 Jun 11 2015 hallett/index.html
a81cb0ec4c45365d95bbd20917a65010 hallett/index.html

"The NWO : a Tarnung by Teutonic Knights?" Last edited on Mon, Apr 27, 2015 17:43:20 CEST

The Vatican Church has supported the Nazi's in the 1930's 40's and 50's. This connection turns out to be a very old one, as middle eave Popes were emanating the agenda and mindset for the crusades. This Nazi connection actually turns out to be a Teutonic connection.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 13247 Apr 27 2015 teutonic/index.html
06ff9e540c95e3c1d3aaeff5083413eb teutonic/index.html

"HAMDAN v. RUMSFELD, SECRETARY OF DEFENSE, ET AL." Last edited on Thu, Mar 26, 2015 18:20:12 CET

Contents :
Rahm Emanual, Obama and H.R.3604
Obama makes Census a White House project
Obama's amnesty-by-fiat: Naked lawlessness
HAMDAN v. RUMSFELD, SECRETARY OF DEFENSE, ET AL.
Capt. Eric H. May : Geneva Conventions now, Nuremberg Principles later
David Ray Hate Crimes Prevention Act of 2007
Downloads
An analysis which shows how the Bush administration reflected to this law case.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 90455 Mar 26 2015 hamdan/index.html
5e1a2781d6c974ce22197b38ce748c3d hamdan/index.html

"Testimonials of Illuminati and Zionist influence in Present Day America" Last edited on Fri, Jun 13, 2014 15:22:15 CEST

Norman Dodd, Paul Findley and Alan Hart present their findings of facts which have directed America towards a highly controversial direction, where as the late Norman Dodd stated : "Since World War one, the men who lead this country, have institutionalized conflicting interests to such an extend that they can never be resolved. The Tax-Exempt foundations like the Cargenie Endowment, The Ford and Rockerfeller foundation have been instrumental in this"
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 11498 Jun 13 2014 testimonials/index.html
615bfd6d028804ad76f107b4340cd22c testimonials/index.html

"Satanic Voices, Ancient & Modern" Last edited on Fri, Dec 06, 2013 19:02:44 CET

Contents :
"Satanic Voices, Ancient & Modern"
"The Islam needs a French Revolution"
Chirac's apprentice
Barry Chamish on Gaza
Downloads
David Musa Pidcock, a leading figure from the Islamic Party of Britain, found himself seriously offended with many other people with Islamic believes, when in 1988 Salman Rushdie published his book "Satanic Verses". The media hype on tv was almost ludricous with how Satanic Verses was promoted into highest circles of the 'Literature establishment'. Pidcock however lowered his blood pressure and wrote a respons titled "Satanic Voices, Ancient & Modern", which indeed, as he describes, is a game set and match expose on the subject.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 61533 Dec 6 2013 pidcock/index.html
b9af836edf5b78c254f0692d9f995c61 pidcock/index.html

EU Software Patent Directive Last edited on Wed, Apr 18, 2012 15:02:48 CEST

Contents :
Transcript of the EU Council on the Software Patent Directive
Queen abdicates her constitutional responsibility
"Total Controlled Demolition" Copyright
The Fall of Poland
Downloads
On Mar 7, 2005 the EU Commission tried to pass the controversial EU Software Patent Directive, neglecting Democratic rule inside EU Parliament. On Feb 27, 2006 former Soviet Dissident Vladimir Bukovksy warns for EU Dictatorship. On Dec 12, 2007 The EU Commission and Council denied the referendum as part of the Democratic process to create the European Constitution. It just seems that PART THREE of the book "Waters flowing Eastward, The War against the Kingship of Christ" by L.Fry titled "THE SOVIETIZATION OF GREAT BRITAIN AND THE UNITED STATES" is indeed in full progress.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 38115 Apr 18 2012 council-transcript/index.html
83332b950ae2054d8ac6d495edf00c7d council-transcript/index.html

"The History of Mind Control" Last edited on Fri, Feb 24, 2012 02:16:03 CET

Contents :
The History of Mind Control
Jewry, the biggest identity theft in the history of mankind
Mysterious Monuments and Buildings
Hidden Wars
Downloads
A hands-on down to earth summary about mind control is given, and next the history of Mind Control inside the USA is presented.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 34246 Feb 24 2012 mindcontrol/index.html
de226a3cbabc2fb421ed3d356622a698 mindcontrol/index.html

"Judaism Discovered (Entdecktes Judenthum)" Last edited on Thu, Feb 23, 2012 04:52:11 CET

Contents :
Israeli Talmudic Internet Domain Sales
Mossad an Evil Secret Service?
Re: New Old Jewish Lady
Michael Hoffman II aka Johann Andreas Eisenmenger III
Talmudic spitting on Holy Crosses
Re: Michael Hoffman II aka Johann Andreas Eisenmenger III
Johannes Andrea Eisenmenger
Re: Bishop Williamson's dismissal as Seminary Rector
Downloads
(a discussion of why i came to purchase this book).
Michael Hoffman II from revisionisthistory.org is an astounding researcher into areas of long forgotten history, which today can be recognized as missions into un-embarked territory with severe dangers for ones health and survival. His recent monumental work, Judaism Discovered, will become the most important book in its field for all future times to come.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 47355 Feb 23 2012 hoffman/index.html
359cd4768c38574e3e1084ebb5fe0376 hoffman/index.html

"The protocols are for real" Last edited on Thu, Apr 07, 2011 22:08:32 CEST

Contents :
"The protocols are for real"
Re: Who killed Yitzhak Rabin?
Downloads
Barry Chamish, a political writer from Israel has connected some dots regarding "the protocols of the learned elders of Zion" which seem not to be the playbook of the Jewish people, but turn out to be a masterplan designed by the Illuminati to take over the world. A masterplan which denounces all wellbeing and prospering of normal people.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 40072 Apr 7 2011 chamish/index.html
c2d3d55cd32182b60efd79e0b79bd1b0 chamish/index.html

"Susan Lindauer -- Reporter Held Political Prisoner" Last edited on Sun, Jan 16, 2011 05:34:21 CET

In March 2001 Susan Lindauer carried a message from the Iraqi government to her cousin, the White House Chief of Staff, requesting the return of weapons inspectors. But Bush nevertheless attacked and invaded Iraq using WMD as a pretext, murdered as many as 500,000 people, and spread radioactive poison over the entire country, which will murder millions more. Susan Lindauer was for over period of almost a year in prison on false claims of insanity, sentenced on Feb 15, 2006 by then U.S. District Judge Michael Mukasey. On Sept. 8, 2006 the forced mental hospitalization was however dropped by Mukasey, and she was subsequently released. A most weird case as the hearings carousel is continuing to this very day.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 16424 Jan 16 2011 lindauer/index.html
d0a70db8516ff629caea6e40f5bb451a lindauer/index.html

"To Eliminate the Opiate" Last edited on Wed, Mar 04, 2009 20:15:27 CET

Contents :
To Eliminate The Opiate, Vol.1 Vol.2
The Hebrew Bible : from Aleppo Codex to "Rothschild Mahzor"
Post WWII Bibles seriously flawed
Downloads
Rabbi Marvin S. Antelman wrote a two volume book which presents a overwhelming amount of evidence, names, dates and events throughout the last century's which describe the abolishment of Religion, in particular the Jewish, in order to spiritually dumb down the grand public, in effect eliminating The Opiate of the people, their religion as stated inside the Illuminati masterplan.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 52675 Mar 4 2009 antelman/index.html
101cb332d6266f05954dab804947baef antelman/index.html

The secret Downing Street memo Last edited on Wed, Feb 25, 2009 08:52:12 CET

Contents :
Kelly had 'no right' to anonymity
The secret Downing Street memo
Memo: Bush manipulated Iraq intel
Bush asked to explain UK war memo
Indignation Grows in U.S. Over British Prewar Documents
Downloads
David Kelly was a renowned Weapons Inspector for the U.N. and U.K. Military. A 2002 dossier titled "IRAQ'S WEAPONS OF MASS DESTRUCTION" triggered Kelly for a renewed WMD inspection inside Iraq and became convinced that the only purpose of the IRAQ WMD dossier had been to get a war going in Iraq. After testifying before the UK Congress, Kelly went missing and was found dead on July 18, 2003. The Lord Hutton inquiry concluded that Kelly had committed 'suicide'. Then on May 1, 2005 a verbatim copy of a secret "Downing Street memo" from July 23, 2002 was published stating that "intelligence and facts were being fixed around the policy" to get a war going in Iraq. The authenticity of this document, to this very day, has not been disputed.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 42271 Feb 25 2009 kelly/index.html
06fba9d412b7d49741099e950d3930b5 kelly/index.html

"Fr. Leonard Feeney M.I.C.M." Last edited on Fri, Dec 26, 2008 18:53:42 CET

A catholic Jesuit priest published a number of articles in the 1950s illustrating numerous efforts by governmental sponsored groups to systematic abolish the Catholic Religion and religious faith in general.
-rw-rw-r-- 2 crashrecovery klant 5654 Dec 26 2008 fatherfeeney/index.html
a92383f048c341092665c33dfa9829ad fatherfeeney/index.html

Louis Madelin, "La Revolution" Last edited on Fri, Dec 26, 2008 18:53:40 CET

a analysis about the French Revolution, still to be completed and translated.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 28310 Dec 26 2008 madelin/index.html
af9c7b7c8044e11488657a27e46a6d4f madelin/index.html

"U.S. Patent No. 4,686,605 : H.A.A.R.P." Last edited on Fri, Dec 26, 2008 18:53:39 CET

A illustration of how H.A.A.R.P works in practice, based on a U.S. Patent document.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 15527 Dec 26 2008 haarp/index.html
ea47220b98929df89cd92c8539cd9ab3 haarp/index.html

King James Reference Bible Last edited on Thu, Mar 08, 2007 19:42:23 CET

A lot of content concerning the NWO is somehow related to the Bible. As a convenience i present a restaurated copy of http://www.htmlbible.com/ which recently somehow disappeared from the internet.
-rw-r--r-- 2 crashrecovery klant 348 Mar 8 2007 htbible/index.html
36050cb040cc8bb8212411aefe640e11 htbible/index.html

To verify the meaning of a word

consult the website http://dict.stokkie.net/ or http://dict.crashrecovery.org/. Three dictionaries are available :
Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) (web1913)
WordNet (r) 1.7 (Jun 23, 2001) (wn)
Easton's 1897 Bible Dictionary (easton)

To verify the md5sum checksum and file size of list.html

make an ftp connection to crashrecovery.org i.e. ftp://crashrecovery.org/pub/nwo . Download list.html to check its contents and size and download MD5SUM to verify the md5sum of list.html .

To verify the md5sum checksum and file sizes, load the same url, with https.

So when you have http://crashrecovery.org/moneymasters/ inside your browser, reload the same url with https://crashrecovery.org/moneymasters/ in a new window or tab and save the new loaded page as a file, i.e. internet.html. The md5 checksum and file size of internet.html should be the same as internet/index.html as listed above.

Note that the "Save Page As..." option in many modern browserslike e.g. Mozilla Firefox produces bad md5 checksums. Somehow some extra garbage html is added. In such cases one should use wget and md5sum.

For the Microsoft Windows platform see wget and md5sums. Wget version 1.10 on Windows is currently a mess when using https, so get version 1.9.1. I recommend to download ftp://ftp.sunsite.dk/projects/wget/windows/wget-1.9.1b.zip , ftp://ftp.sunsite.dk/projects/wget/windows/ssllibs097c.zip and http://www.pc-tools.net/files/win32/freeware/md5sums-1.2.zip

Unzip the contents of these three zipfiles into a directory (Folder) and proceed as follows from the windows command shell cmd.exe :

C:\Documents and Settings\Administrator\check>dir Volume in drive C has no label. Volume Serial Number is 04B8-FFFC Directory of C:\Documents and Settings\Administrator\check 04/15/2008 12:33 PM <DIR> . 04/15/2008 12:33 PM <DIR> .. 10/01/2003 10:50 AM 876,544 libeay32.dll 01/31/2005 01:20 AM 28,160 md5sums.exe 01/31/2005 07:51 PM 4,205 md5sums.txt 11/07/2003 03:38 PM 16,121 News 11/14/2003 02:23 PM 375 Readme.txt 11/30/2001 08:32 AM 4,022 sample.wgetrc 10/01/2003 10:50 AM 159,744 ssleay32.dll 11/14/2003 02:19 PM 225,280 wget.exe 11/14/2003 02:19 PM 148,259 wget.hlp 11/14/2003 02:19 PM 186,238 wget.html 10 File(s) 1,648,948 bytes 2 Dir(s) 372,518,912 bytes free C:\Documents and Settings\Administrator\check> C:\Documents and Settings\Administrator\check> wget https://www1.crashrecovery.org/moneymasters/index.html --12:43:44-- https://www1.crashrecovery.org/moneymasters/index.html => `index.html' Resolving www1.crashrecovery.org... 10.0.18.84 Connecting to www1.crashrecovery.org[10.0.18.84]:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 95,659 [text/html] 100%[====================================>] 95,659 --.--K/s 12:43:44 (1.94 MB/s) - `index.html' saved [95659/95659] C:\Documents and Settings\Administrator\check>md5sums index.html MD5sums 1.2 freeware for Win9x/ME/NT/2000/XP+ Copyright (C) 2001-2005 Jem Berkes - http://www.pc-tools.net/ Type md5sums -h for help [Path] / filename MD5 sum ------------------------------------------------------------------------------- [C:\Documents and Settings\Administrator\check\] index.html d6080d29d30085ac82d9c2ed39729294 C:\Documents and Settings\Administrator\check>

which corresponds with :

-rw-r--r-- 3 crashrec klant 95659 Apr 15 07:55 moneymasters/index.html
d6080d29d30085ac82d9c2ed39729294 moneymasters/index.html

Robert M. Stockmann
Last changed Fri Aug 4 18:45:05 CEST 2023